BENICÀSSIM AL LIMIT ADMINISTRATIU I POLITIC, A 15 DIES DEL FIB

 

 

BENICÀSSIM AL LIMIT ADMINISTRATIU I POLITIC

A 15 DIES DEL FIB

 

 

A falta de 12 díes per a que expire el termini marcat per la Llei per a que, obligatòria i necessàriament, tinga que celebrar-se el Ple per a la organització de l’Ajuntament on es deu acordar la creació i composició de les Comissions Informatives permanents, nomenar als presidents d’éstes, crear les delegacions, nomenar als representatnts municipals en organismes, fixar sous d’Alcalde i regidors, etc., l’Alcaldesa ni tan sols ho ha convocat a dia de hui. Es necessita, quant menys, una majoria qualificada (o siga 9 membres de la Corporació) per aprovar minimament eixes propostes que deu contindre eixe plenari de manera imprescindible com exigeix la Llei. I el PP només compta amb 6 vots dels 17 de la Corporació Municipal.

 

N hi han 8 vots que ja es van definir en una coalició progressista entre COMPROMIS, PSOE i ARA i queden els altres regidors de Ciudadanos que han dit que no van a coaliar-se amb imputats, com ho és l’Alcaldessa (també ho estan altres 3 regidors del PP), i també queda el vot del regidor d’ARB que tampoc ha votat, per ara, amb el PP.

 

L’Ajuntament administrativa i políticament es troba paralitzat en tots els sentits per la falta absoluta de transparència en l’actuació de l’Alcaldessa i la seua falta d’oferiment, de consens a la resta de grups polítics municipals. Sembla que encara creu que compta amb la majoria absoluta i planteja propostes als mitjans de comunicació però no als grups polítics amb els que, de manera imprescindible deu de consensuar els acords necessaris.

 

L’estiu i l’activitat turística ja han començat plenament, el FIB es deu de celebrar en breu, el ROTOTOM prompte, així com moltes altres activitats imprescindibles per a la economia de Benicàssim, i malgrat tot, l’Alcaldessa continua sense adoptar els acords mínims, vàlids i consensuats necessaris, i sembla que creu que encara pot governar amb minoria mitjançant Decrets de dubtosa legalitat i per descomptat, antidemocràticament.

 

COMPROMIS BENICASSIM

1 de juliol de 2015

 

 

BENICÀSSIM AL LIMITE ADMINISTRATIVO Y POLITICO

A 15 DIAS DEL FIB

 

 

A falta de 12 días para que expire el plazo marcado por la Ley para que, obligatoria y necesariamente, tenga que celebrarse el Pleno para la organización del Ayuntamiento en donde se debe acordar la creación y composición de las Comisiones Informativas permanentes, nombrar a los presidentes de éstas, crear las delegaciones, nombrar a los representantes municipales en organismos, fijar sueldos de Alcalde y concejales, etc. la Alcaldesa ni siquiera lo ha convocado aún. Se necesita, cuanto menos, una mayoría cualificada (o sea 9 miembros de la Corporación) para aprobar mínimamente esas propuestas que debe contener ese Pleno de manera imprescindible como exige la Ley. Y el PP solo cuenta con 6 votos de los 17 de la Corporación municipal.

 

Hay 8 votos que ya se definieron en una coalición progresista entre COMPROMIS-PSOE i ARA i quedan otros de los concejales de Ciudadanos que han dicho que no van a coaligarse con una imputada como es la Alcaldesa (también lo están otros 2 concejales del PP ahora) y también queda el voto del concejal de ARB que tampoco ha votado, por ahora, con el PP.

 

El Ayuntamiento, administrativa y políticamente, se encuentra paralizado en todos los sentidos por la falta absoluta de transparencia en la actuación de la Alcaldesa y su falta de ofrecimiento, de consenso a los demás grupos políticos municipales. Parece que aún cree que cuenta con mayoría absoluta y plantea propuestas a los medios de comunicación pero no a los demás grupos políticos con los que de manera imprescindible ha de consensuar los acuerdos necesarios.

 

El verano y la actividad turística ya ha comenzado plenamente, el FIB ha de celebrarse en breve, el ROTOTOM pronto, así como otras muchas actividades imprescindibles para la economía de Benicàssim, y a pesar de todo ello, la Alcaldesa sigue sin adoptar los acuerdo mínimos, válidos y consensuados necesarios y parece creer que aún puede gobernar en minoría mediante Decretos de dudosa legalidad y desde luego antidemocráticamente.

 

COMPROMIS BENICASSIM

1 de julio de 2015

Arxivat en: Comarcal, Cultura i Educació, Economia i Ocupació, Economia i Ocupació, General, Moviments Socials, Nacional, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *