La nueva regularización catastral supone incrementar el IBI

Bonet Hancox: «L’excessiva valoració cadastral de les cases no afecta només al rebut de l’IBI, sinó també a altres impostos que es calculen a partir d’eixe impost com són el de plusvàlua municipal o l’IRPF»

Més d’un milió d’euros recaptarà l’Ajuntament de Benicàssim per la nova regularització dels valors cadastrals, segons ha denunciat el Grup Municipal de Compromís. El seu portaveu, Joan Bonet Hancox, ha explicat que aquesta revisió «afecta a més de 1.100 habitatges i construccions, pel moment». Segons Hancox, qualsevol canvi de la construcció des del moment en que es va fer la casa «fa que ara es revise i augmente la seua valoració. Es cobrarà des del 2013, o siga 4 anys cap enrere des d’ara, la qual cosa pot fer que en molts casos es superen els 1.000 euros més, ja que es pagarà la diferència del que fins ara s’ha pagat amb la nova valoració». A més a més, tots eixos diners, «els cobrarà l’Ajuntament de Benicàssim i no l’Estat, com estan dient des de l’equip de govern, en un intent de desinformar a la gent», ha afirmat el portaveu de Compromís a Benicàssim. Segons els seus càlculs, aquesta revisió de l’Impost de Béns Immobles, suposarà més d’un milió d’euros per a les arques municipals.

Bonet Hancox ha criticat, una vegada més, que els valors cadastrals a Benicàssim són «irreals, desmesurats i desproporcionats, ja que es sobrevaloren totes les propietats per la revisió que es va fer al 2006». En aquell moment, l’actual alcaldessa, Susana Marqués, governava, com ara, amb PP i ARB i ella era la regidora d’Hisenda. «Precisament, davant la desproporció valorativa el cadastre, en 2017 l’Estat va aplicar una reducció del 8%, però els del PP són tan espavilats que van compensar la rebaixa augmentant l’IBI, així que la baixada el rebut va ser només de l’u i mig per cent», ha assegurat Joan Bonet. El regidor de Compromís ha manifestat que el Govern central té previst per aquest 2018 una reducció del 4% però «si l’equip de Govern municipal fa el mateix que al 2017, tornarà a compensar eixa baixada amb el tipus impositiu i els rebuts de l’IBI continuaran igual d’alts o més», en paraules de Hancox.

Segons el regidor de Compromís, ara el tipus impositiu és de 0,56 i el mínim -que apliquen molts pobles, a més de les reduccions i bonificacions que a Benicàssim no es fan- és de 0,40. «Cal destacar que fins al mes de març es pot canviar el tipus a l’ordenança municipal i així rebaixar la pressió fiscal injusta a tots els que tenen alguna propietat a Benicàssim», ha manifestat. Bonet Hancox també ha explicat que els 60 euros que es demanen a les notificacions que s’estan enviant per part del Cadastre són la taxa per la regularització cadastral i «s’han de pagar encara que es facen al·legacions o recursos contra l’augment de la valoració de les propietats».

Per al portaveu de Compromís a Benicàssim, «el més greu continua sent que l’excessiva valoració cadastral de les cases i solars del nostre poble, que continua elevadíssima -no baixa- ni s’ajusta a la realitat de mercat- suposa un perjudici greu per als benicassuts. I eixes valoracions desproporcionades afecten no només al rebut de l’IBI, sinó també fa que es pague més per altres impostos que es calculen a partir del valor cadastral, com són el de plusvàlua municipal, l’IRPF i imputacions de vendes immobiliàries, successions i donacions, actes jurídics documentats i altres».

——————————

COMPROMÍS DENUNCIA QUE MARQUÉS (PP) RECAUDARÁ MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS POR LA NUEVA REGULARIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES EN BENICÀSSIM

Bonet Hancox: «La excesiva valoración catastral de las viviendas no afecta sólo al recibo del IBI, sino también a otros impuestos que se calculan a partir de ese impuesto como son el de plusvalía municipal o el IRPF»

Más de un millón de euros recaudará el Ayuntamiento de Benicàssim por la nueva regularización de los valores catastrales, según ha denunciado el Grupo Municipal de Compromís. Su portavoz, Joan Bonet Hancox, explicó que esta revisión «afecta a más de 1.100 viviendas y construcciones, por el momento». Según Hancox, cualquier cambio de la construcción desde el momento en que se hizo la casa «hace que ahora se revise y aumente su valoración. Se cobrará desde el 2013, o sea 4 años hacia atrás desde ahora, lo que puede hacer que en muchos casos se superan los 1.000 euros más, ya que se pagará la diferencia de lo que hasta ahora se ha pagado con la nueva valoración». Además, todo ese dinero, «lo cobrará el Ayuntamiento de Benicàssim y no el Estado, como están diciendo desde el equipo de gobierno, en un intento de desinformar a la gente», afirmó el portavoz de Compromís en Benicàssim. Según sus cálculos, esta revisión del impuesto de bienes inmuebles, supondrá más de un millón de euros para las arcas municipales.

Bonet Hancox ha criticado, una vez más, que los valores catastrales en Benicàssim son «irreales, desmesurados y desproporcionados, ya que se sobrevaloran todas las propiedades por la revisión que se hizo en 2006». En ese momento, la actual alcaldesa, Susana Marqués, gobernaba, como ahora, con PP y ARB y ocupaba e cargo de concejala de Hacienda. «Precisamente, ante la desproporción valorativa el catastro, en 2017 el Estado aplicó una reducción del 8%, pero los del PP son tan avispados que compensaron la rebaja aumentando el IBI, así que la bajada el recibo fue sólo de el uno y medio por ciento», ha asegurado Joan Bonet. El concejal de Compromís ha manifestado que el Gobierno tiene previsto para este 2018 una reducción del 4% pero «si el equipo de Gobierno municipal hace lo mismo que en 2017, volverá a compensar esa bajada con el tipo impositivo y los recibos del IBI continuarán igual de altos o más», en palabras de Hancox.

Según el concejal de Compromís, ahora el tipo impositivo es de 0,56 y el mínimo -que aplican muchos pueblos, además de las reducciones y bonificaciones que en Benicàssim no se hacen- es de 0,40. «Cabe destacar que hasta el mes de marzo se puede cambiar el tipo en la ordenanza municipal y así rebajar la presión fiscal injusta a todos los que tienen alguna propiedad en Benicàssim», según ha manifetado. Bonet Hancox también ha explicado que los 60 euros que se piden en las notificaciones que se están enviando por parte del Catastro son la tasa por la regularización catastral y «deben pagar aunque se hagan alegaciones o se presente recursos contra el aumento de la valoración de las propiedades».

Para el portavoz de Compromís en Benicàssim, «lo más grave sigue siendo que la excesiva valoración catastral de las casas y solares de nuestro pueblo, que sigue elevadísima -no baja- ni se ajusta a la realidad de mercado- supone un perjuicio grave para los benicenses. Y esas valoraciones desproporcionadas afectan no sólo al recibo del IBI, sino también hace que se pague más por otros impuestos que se calculan a partir del valor catastral, como son el de plusvalía municipal, el IRPF e imputaciones de ventas inmobiliarias, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados y otros».

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *